Descripció

El projecte Viure de l’Aire del Cel consisteix en la instal·lació d’un aerogenerador de 2.3 MW de potència de propietat compartida entre la ciutadania que voluntàriament aporti els diners necessaris per poder fer realitat el projecte. Per a això a principis de 2010 es constitueix Eolpop SL, que serà la responsable de la promoció i la realització del projecte i l’encarregada d’emetre els comptes participatius que facin possible la propietat compartida de l’aerogenerador.

Des de l’estiu de 2014 Som Energia s’ha unit al projecte per finançar el 50% d’aquest amb el sistema Generation kWh. El lloc escollit per a la seva ubicació està dins del terme municipal de Pujalt (a l’Alta Anoia, província de Barcelona), per les bones condicions eòliques, d’accés i connexió a la xarxa de mitja tensió. L’aerogenerador és el model ECO-122 d’Alstom, una màquina eòlica especialment dissenyada per a zones de vents baixos.

Més informació: www.viuredelaire.catHistòric del projecte

Juliol 2014
Febrer 2015
Juny 2015
Maig 2016
Juny 2016
Som Energia entra com a sòcia d’Eolpol SL.
El 9 febrer 2015 Eolpop realitza l’ingrés de l’aval per un import de 54.000 € a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya.
En tràmit per aconseguir l’Autorització Administrativa definitiva.
S’aconsegueix l’Autorització Administrativa definitiva per a poder tirar endavant les obres: http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/05/pdfs/BOE-B-2016-18530.pdf
Fase en què es troba actualment el projecte.- Acte de col·locació de la primera pedra el 19 de juny: https://blog.somenergia.coop/generationkwh/2016/06/primera-pedra-del-projecte-viure-de-laire-del-cel/
Juliol 2014
Febrer 2015
Juny 2015
Maig 2016
Juny 2016
Energia eòlica

Energia eòlica


Recursos destinats


0€

Estat


Estudi inicial
Signatura contracte
En tràmit administratiu
En construcció
Generant kWh

Producció estimada 7.236.000 kWh


Potència instal·lada 2.700 kWpCorre la veu: